Mestskeho zneeistenia ovzdu ia v pousku

Ka¾dý deò, a to aj v bytí a v podnikaní, sme obklopení bohatými vonkaj¹ími prvkami, ktoré majú nápad na vlastné konanie a blaho. Okrem základných podmienok, ako sú: umiestnenie, teplota, vlhkos» média a celku, ktoré musíme vykona» a so ¹irokými plynmi. Vzduch, ktorý dýchame, neexistuje samozrejme sto percent èistý, ale kontaminovaný. Pred prachom vyhliadok prachu máme mo¾nos» sa poisti» sami za predpokladu masky s filtrami, aj keï existujú aj ïal¹ie zneèis»ujúce látky vo vzduchu, ktorý èasto »a¾ké nájs». Toxické plyny sú pre ne centrálne. Zvyèajne mô¾e by» vystavená strojom typu, ako je senzor toxického plynu, ktorý ukazuje ¹kodlivé èastice zo vzduchu a varuje pred ich prítomnos»ou, èo nás vedie k nebezpeèenstvu. Bohu¾iaµ, v prípade, ¾e hrozba je ïaleko nebezpeènej¹ie, preto¾e niektoré látky, napríklad vtedy, keï oxid uhoµnatý je bez zápachu a pravidelne zosta» vo svojich výsledkoch sfére v vá¾neho po¹kodenia zdravia alebo smr». Okrem toho na CO ohrozi» nás alebo iný pierwastki detekovateµný detektorom, napríklad sírovodík, ktorý vo veµkých koncentráciách je minimálna a umo¾òuje rýchlu paralýzu. Ïal¹ia jedovatý plyn je oxid uhlièitý, rovnako veµké ako staré a amoniaku - plyny vyskytujúce sa priamo v obsahu, aj keï pri vy¹¹ej koncentrácii ohrozujúce pre obyvateµstvo. Senzory toxické prvky mô¾u tie¾ detekova» ozónu a oxid sirièitý, ktorý je alkohol úplnej¹í z atmosféry tie¾ obsahuje a¹piráciu uzavrie» naplni» okolité plochy krajiny - z druhej preto, ¾e poloha, keï sú vystavené na výkon týchto tém, by mali by» èidlá nachádza v dobré miesto pre cítil hrozbu a oznámil nám o òom. V iných toxických plynov, pred ktorou mô¾e upozorni» detektor je korozívna chlór zalo¾ená a vysoko jedovatý kyanovodík ako aj ich µahko rozpustný vo vode, nebezpeèné chlorovodík. Ako to je, stojí za in¹taláciu senzora toxického plynu.