Mastne vlasy

Moja neter zvlá¹» miluje hranie s vlasmi, mô¾e¹ ho hádza» celé hodiny a èisti». Ona je samozrejme zapojený, ¾e chcú, aby celý vzhµad krásne, ona mô¾e zlep¹i» jeden vrkôèik pä»krát, zaka¾dým pou¾itie vlasy doplnky na vlasy, alebo vlo¾enie spony. Miluje ¹kolské predstavenia a formuje sa k nim. Jej nedávna úloha ako kráµovná ¹ialenstva bola tie¾ originálna a potrebovala perfektný úèes a obleèenie. Mama ju najprv zamotala s pármi vrkôèikov so stuhami k nim pripojenými. Potom tento nádherný jedenás»roèný povedal nie, nie, ani raz. Budem èaka» veµa v riadené vlasy .... tak to zaèalo. Polhodina pretaktovania pri tom. Vyzerala krásne ako veµká princezná. A keï rýchlo chodí s pokazenými dievèatami, zmenila názor. Bez èakania na posledný, to bolo takmer dve hodiny od zaèiatku in¹talácie. Neèakane ... úplne zmenil my¹lienku, a vo svojom ¹týle to znelo ako niè ako "nieeee, ja naozaj nechcem, nepamätám si niè ako princezná, ïaleko jej slú¾ka". Spýtala sa sama na nový úèes, vlasy ostrihali do voµnej koky. Vzhµadom k tomu, ako som písal predtým, u¾ máme zruènos» pri pripínaní si vlasov tak, ¾e posledný úplne ¹iel veµmi rýchlo. Jej matka, z nejakej strany mòa, od odpoèinku a za pár minút bola dokonèená.

Valgus 2 in 1Valgus 2 in 1 Efektívny spôsob ako zbaviť halukov

Vlasy pre dievèatá