Lodny textovy preklad

Preklad èlánku je dos» veµký. Ak potrebujeme prelo¾i» text, musíme nielen ma» "nauèené" slová a vety, ale aj znalosti mnohých výrazov, ktoré sú tak ¹pecifické pre v¹etky jazyky. Faktom je, ¾e èlovek, ktorý písal èlánok v anglickom ¹týle, ho nevedie do èisto "akademickej" ¹koly, ale pou¾íva svoje ¹pecifické jazyky a pridáva výrazy.

V klube od posledného, ¾e úloha globálnej internetovej siete je stále viac a viac populárne, èasto vzniká potreba prekladania webových stránok. Ako webové stránky, napríklad, s ktorou chceme dosiahnu» väè¹í poèet príjemcov, musíme to urobi» v niekoµkých jazykových verziách. Pri prekladaní obsahu webových stránok, napríklad v angliètine a vo va¹om vlastnom ¹týle, by ste mali nielen preklada», ale aj vyjadrova» svoje presvedèenia a popisy, ktoré v origináli nie sú prelo¾ené. Tak¾e kedy sa oèakáva implementácia? Prelo¾me obsah v¹etkých webových stránok v angliètine pomocou prekladateµa Google. Zatiaµ èo sa bude zachova» v¹eobecný zmysel textu (budeme schopní odhadnú», o èom je konkrétna lokalita, u¾ logická sekvencia viet a syntax nebude dostatoèná. Je to preto mo¾né len preto, ¾e prekladateµ Google prekladá vybraný èlánok o pravde "slovo po slove". V práci preto nemô¾eme poskytnú» profesionálnu viacjazyènú webovú stránku zalo¾enú na tomto ¹kolení. A na stránkach prekladateµov kníh v èo najkrat¹om èase & nbsp; èlovek nenahradí stroj. Dokonca aj ten najlep¹í softvér nemá moc abstraktného myslenia. To, èo mô¾e urobi», je podµa logiky èloveka prenesené do zvoleného programovacieho jazyka. Preto dokonca aj najlep¹ie aplikácie prekladania èlánkov zaostávajú za profesionálnymi prekladateµmi webových stránok a budú samozrejme prítomné nav¾dy. Pokiaµ je stále moderný nástroj vyzdobený na hranici jasného a abstraktného "myslenia", potom bude cieµom na¹ej civilizácie. Zhrnutie, v zmysle vzdelávania dobrých prekladateµov, je potrebné vytvori» vhodné didaktické zariadenia, ktoré nielen uèia preklady "slovo po slove", ale aj pomáhajú v ¹kole abstraktné chápanie daného jazyka.& Nbsp;