Lieeba zavislosti na drogach

Akonáhle bola pornografia nielen jemnej¹ia, ale aj oveµa »a¾¹ia na prístup. V súèasnej dobe len niekoµko kliknutí my¹i, potvrdenie oznaèením príslu¹ného okna väè¹iny a v¹etci získajú prístup k ostrým, násilným pornografickým filmom, erotickým príbehom alebo fotografiám bez lichotivosti. V novinových kioskoch sa zobrazujú noviny, na ktoré sú uvedené obrázky na DVD. Dokonca aj reklamy obsahujú samé seba odli¹nú sexuálnu vrstvu, ktorá pre závislých urèite ¾ije stimulant.

Keï sa "zábava" zmení na závislos»? Prvým krokom je fascinácia pornografie a zlo¾ité vzru¹enie sledovania materiálu. Neskôr závislý zámerne zaène hµada» materiály, ktoré ho robia ¹»astným. Rastúci pocit, ¾e mô¾ete získa» vzru¹enie nad súèasným systémom. To vedie k nevyhnutnosti, t. J. Po urèitom èase, je nedostatok reakcie na my¹lienky, a to platí pre ¹túdium stále väè¹ieho obsahu. Ïal¹ím obdobím je prechod od vlastných hraníc k výberu materiálu; dosahujúc pre tých, èo boli nechutné. V najzreteµiteµnej¹ích prípadoch hovorí o skutoènom vykonávaní obsahu, ktorý je zobrazený, a potom zaène by» ¹kodlivé alebo nezákonné.

Akcia z pornografie je veµmi zlo¾itá. Takáto závislos» èasto vedie k veµkým stratám nielen z finanèného hµadiska, ale aj pri vytváraní vz»ahov medzi µuïmi. Fyzické obrázky sú zvyèajne nedostatkom príle¾itostí, aby sa vzru¹il v jasnom ¾ivote s ¾ivou osobou. Partner prestáva by» pre hos»a dostatoène stimulujúci. ¥udia mô¾u za¾íva» anestéziu intímnych èastí.

Staèí sa zdr¾a» sledovania pornografického materiálu, pri lieèbe nemusí by» dos». Stojí za to pomoc terapeuta, ktorý vám pomô¾e pochopi», preèo sa dostali do ¹týlu, s ktorými problémami sa sna¾íme prekona». Je tie¾ dobré nájs» "náhradnú závislos»", ktorá vám umo¾ní trávi» voµný èas.