Krajaee potravin

Výcvik Atex alebo rozsah cvièenia je prezentovaný a podporovaný potrebami známeho jednotlivca alebo organizácie. Nasledujúci zoznam ukazuje najdôle¾itej¹ie otázky, na základe ktorých sa vyvíja koneèný plán odbornej prípravy. Tento zoznam sa v niektorých prípadoch mô¾e roz¹íri» aj na iné otázky.

©kolenie Atex zahàòa:právne dôvody súvisiace s výbu¹nou bezpeènos»ou: smernica ATEX 137 a vnútro¹tátne predpisy,Smernica ATEX95 a národné predpisy; & nbsp; vzájomné vz»ahy medzi smernicami ATEX137 a ATEX95,právne dôvody súvisiace s protipo¾iarnou bezpeènos»ou: vyhlá¹ka Ministerstva vnútra a správy dòa 7. júna 2010 o po¾iarnej ochrane priestorov, stavebných kon¹trukcií a bytov; vzájomné informácie so smernicou ATEX137,dôle¾ité pravidlá klasifikácie a umiestnenia zón nebezpeèenstva výbuchu; extrémne posúdenie vhodnosti výbu¹ných parametrov plynov, pár kvapaliny a prachu,elektrostatické uzemnenie - »a¾kosti, vzory a mo¾né technologické rie¹enia,druhy ochrany proti výbuchu v priemysle a prvé pravidlá ich výberu; dôle¾ité pravidlá pre zabezpeèenie zariadení procesu proti nebezpeèenstvu výbuchu,jednotkové príklady, ktoré ilustrujú úèinnos» pou¾ívania jednotlivých systémov ochrany proti výbuchu,dôle¾ité zásady bezpeènej práce a údr¾by strojov v oblastiach nebezpeèenstva výbuchu,príklady výbuchov v priemysle,a stupeò dostupnosti vetranie, a za predpokladu, s nebezpeèného priestoru, pre preukázanie plynových systémov, vodík, propán-bután, acetylén; batériové nabíjacie body, bezpeènostné skrinky na skladovanie chemikálií,elektrické stroje v potenciálne výbu¹ných oblastiach - v¹eobecné pokyny pre montá¾ne zariadenia,hrozba nebezpeènej havárie v odvetví; vybrané »a¾kosti spojené so skladovaním, odpra¹ovaním, systémami na manipuláciu s uhlím v elektráròach, obmedzenia súvisiace s pou¾ívaním systému na zmiernenie výbuchu,procesov a rýchleho ohrozenia procesov biomasy.