Kolenia v stavebnom procese

Núdzové osvetlenie je zostavené v rastúcom poète objektov. Jedná sa zvyèajne o domy, výrobné haly a nové pracovné prostredie, ako aj o univerzity a vysoké ¹koly. Dne¹né núdzové osvetlenie sa tie¾ ¹íri v súkromných izbách - rodinných domoch a miestach.

Zariadenia na núdzové osvetlenie sa vy¾adujú tak, aby náhle vypnutie napájania elektrickým prúdom nespôsobilo neoèakávané vypnutie osvetlenia. V reálnych prípadoch by takýto jav mohol spôsobi» katastrofické následky, ako v pracovnom dome, kde pracujú stroje s pohyblivými èas»ami, nechránené s akýmkoµvek krytom. Z tohto dôvodu boli nájdené vhodné záznamy o probléme nevyhnutnosti pou¾ívania zariadení núdzového osvetlenia, napríklad v sektore stavebníctva.Núdzové osvetlenie mô¾e fungova» na inom základe. Mô¾e by» vyrobená samostatnými svietidlami, v ktorých sa získava malá batéria. Nabíja sa poèas správneho fungovania sie»ovej siete, zatiaµ èo poèas rozpadu napätia sa núdzové osvetlenie automaticky prispôsobuje nabíjaniu elektrickej energie z batérie. Tento prístup vy¾aduje dodatoèný proces a¾ do stupòa osvetlenia, èo je fázový proces s kon¹tantným napájaním bez ohµadu na veµkos» spínaèa svetiel. Bolo by dobré, ak by svetelný zdroj v ráme bol LED ¾iarovka, preto¾e pou¾íva trochu elektriny. Núdzové osvetlenie umo¾òuje pou¾ívanie be¾ných LED ¾iaroviek, ktoré sú viditeµné v obchode, nie je potrebné kupova» ¹peciálne ¾iarovky u výrobcu.Nový typ systému núdzového osvetlenia je centralizovaný zdroj energie. V inej miestnosti je nahromadená sada vysokokapacitných batérií, ktoré budú kupova» svetlo pre výrobu vo v¹etkých budovách, a to aj na mnoho hodín. Pre dlh¹ie predå¾enie doby osvetlenia a dokonca aj mo¾nos» vyu¾itia energie novými zariadeniami sa dodatoène prijímajú aj generátory.