Fiskalna tlaeiareo lodz

Ak prevádzkujete re¹tauráciu, bar, bufet alebo rýchle obèerstvenie s kazetami, tento materiál je pre vás. Od roku 2015 sa tie¾ volá ka¾dá osoba, ktorá vykonáva pohostinskú predajòu v Poµsku "malá gastronómia" má za cieµ registráciu predaja prostredníctvom pokladnice bez ohµadu na vý¹ku svojho obratu.

Pri realizácii v gastronomických kluboch mô¾eme spåòa» prvé dva typy zariadení: pokladnicu, t.j. samostatne pracujúce zariadenie a fi¹kálnu tlaèiareò, ktorá musí by» pripojená k poèítaèu s predajnou aplikáciou, preto¾e nepredstavuje ani vlastnú klávesnicu. Toto dodatoèné rie¹enie je u¾itoèné vo veµkých re¹tauráciách alebo re»azcoch rýchleho obèerstvenia. Malé priestory nie sú zvyèajne poèítaèové programy na obsluhu zákazníkov na jednotlivých stoloch.Pokladòa pre gastronomické prevádzky by mali by» nepodstatné èrty, ktoré ho odli¹ujú od financovania obvyklej hotovosti a uµahèujúce prácu èa¹níkov a hostiteµov, ako je zvý¹ená pevnos» na krytie a neèistôt, trvanlivé batérie rýchlu výmenu papiera, intuitívne a otvorenú podporu pre rýchlu vytlaèi» potvrdenie o kupujúci, ktorí sa te¹ia pri stole so svojim vlastným názorom. Ïal¹ou výhodou je mo¾nos» ulo¾i» elektronickú kópiu úètenky, ktorá umo¾òuje ulo¾i» tlaèe napr. Na kus pamäti, èo zvy¹uje ich skrýva vy¾adované ustanovením 5 rokov.Pokladòa pre gastronomické prevádzky by mali by» dostatoène veµké, èo umo¾òuje voµný priechod na pult alebo pri stoloch a pohybuje sa v¹ade mo¾ne, ale aj moderný a jednoduchý dizajn. Softvér nápoj kúpi» pre presné sledovanie predaja a dlhé èa¹níkov vysporiadanie. & Nbsp; Nákup pokladòu je pre mnoho zaèínajúcich jedným z mnohých nákladov, tak¾e je potrebné poznamena», ¾e s výhradou niekoµkých podmienok, dostanete na poslednú cieµovej úµavu a¾ do vý¹ky 90% z peòazí. Je tie¾ potrebné v predstihu nakupova» za hotové pre gastronómiu, ponúkajú mi, ¾e je jej hos» kontrola a príprava základov jej pou¾itia a schválenie programov na podporu bodov re¹taurácii.