Fi kalne kasino 810

Kapusta dodr¾iava jednu z najjasnej¹ích a najpou¾ívanej¹ích zeleniny v na¹ej kuchyni. Existuje mnoho jedál, ktoré sú organizované na základe bielej kapusty alebo kyslej kapusty. Okrem iných dôvodov je elektrický drviè kapusty veµmi jednoduchým zdrojom v záujme hromadného stravovania, re¹taurácií a zvy¹ku priestorov, ako aj v domácnosti.

Elektrický drviè kapusty dosiahne krátku frekvenciu tejto zeleniny. Pred rezaním kapusta hlavy sú zbavené horných listov, a a¾ potom sa pou¾ívajú na drvenie. Ale skôr, ako sa ocitnú v krájaèke, musíte ich zbavi» tvrdého koreòa. Bohu¾iaµ, je u¾itoèné, aby táto metóda nô¾, preto¾e moderný fréza má mo¾nos» rezanie koreòa s vrtákom. Na èíselníku nástroja je stredne veµká hlava kapusty, keï sa to stane veµa, mala by by» rozdelená na polovicu pred drvením. Krájaè je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. Teleso stroja je tvorené trojvrstvovým prá¹kovým lakom. Vïaka klznému lo¾isku a ¹peciálnemu tesniacemu systému nie je celá kon¹trukcia citlivá na podmienky okolitého prostredia spojené s procesom rezania kapusty. Aby sa elektrický drviè dokonale zaistil, ka¾dých pätnás» sezón jeho polohy nama¾te hlavný hriadeµ a skontrolujte napnutie klinových remeòov. Drviè je poháòaný elektromotorom, ktorý vïaka lisovaciemu ozubenému kolesu poháòa rezný kotúè, ktorý je v¾dy vyrobený z liatiny. Hlavný hriadeµ, na ktorom sa disk posudzuje, je podopretý, èo umo¾òuje µahké a dlhodobé pou¾ívanie drvièa. Drvenie kapusty s pou¾itím elektrického drvièa nespôsobuje príli¹ veµa práce, skracuje èas skartovania a nevy¾aduje veµkú fyzickú skupinu, keï potom má miesto v úspechu be¾ných krájaèiek. Èo sa pova¾uje za výnimoèné v prípade drvenia veµkej èasti tejto zeleniny. Ïal¹ou hodnotou takéhoto zariadenia je to, ¾e drvená kapusta nie je ¹anca vypadnú» a odhadzova» priestor vedµa nej. Preto, preto¾e so ¹peciálnou ku¾eµovou násypkou, kapusta prúdi priamo do napríklad suda, veµkej nádoby, vreca alebo sila.