Fi kalna pokladnica

1. januára 2015. vyrytý do efektných nových pravidiel, ktoré roz¹irujú rozsah pôsobnosti na osobu vykonávajúcu v kampani reklamy, ktorá bude podlieha» povinnej registrácii na vý¹ke daòovej POSNET bingo hs vy¹¹ie. Aktuálnych èíslach, preto¾e mnohí budú musie» kúpi» pokladnicu. Neexistuje ¾iadna krátka posledný náklad. Vzhµadom k tomu, predajcovia pokladnice sú si dobre vedomí toho, ¾e bez pocitu hodnoty, bude kupujúci, v skutoènosti nebudú znièené ceny. To bude poskytova» veµké podnikateµov náklady na obstaranie registraènej pokladnice. Vedeli ste v¹ak, ¾e firemní zákazníci prvýkrát mô¾e obsahova» na prelome nákladov na nákup registraènej pokladne?

Podµa umenia. 111 ods. 4 osoby, ktoré zaènú zaznamenáva» pohyb a vý¹ku splatnej dane z fi¹kálnej sumy, mô¾u z dane odpoèíta» náklady na nákup celého finanèného kolaterálu vo vý¹ke 90% jeho hodnoty, najviac v¹ak 700 PLN.Èo mám urobi», aby sa vrátili náklady na nákup pokladnice? Daòovník v poslednom zmysle musí poda» písomné oznámenie, v ktorom bude informova» o poète nakúpených daòových registrov. Sú umiestnené na èele príslu¹ného daòového úradu. Toto sa musí vykona» predtým, ako sa polo¾ka zaregistruje vo vý¹ke, o ktorú má záujem. Pamätajte, ¾e ak tento èas prekroèíme, nedostaneme náhradu, tak¾e stojí za to dáva» pozor na èas. Venujme tie¾ pozornosti tomu, ¾e ak sme len jedna fi¹kálna pokladnica, nemusíme ju uvádza» na samostatnom formulári - staèí, aby bola ¾iados» o registráciu pokladnice k dispozícii na formulári ¾iadosti. Potom je pravdepodobné, ¾e bude zrejmé, ale stojí za to pripomenú», ¾e základom pre vrátenie peòazí za nákup pokladníka bude potvrdenie (alebo iný symbol nákupu. Nechajme ho.Ako rie¹i otázka úhrady nákladov na nákup hotovosti pri úspechu daòových poplatníkov DPH? Zamyslime sa nad tým, ¾e daòoví poplatníci DPH majú mo¾nos» vyrovna» kúpu registraènej pokladnice len v zmluve o DPH za obdobie, v ktorom zaèali zaznamenáva» predaje na daòovej sume. Daòovník platiaci DPH sa pri zúètovaní v mesaènom ¹týle mô¾e spolieha» na 25% (aj keï nie viac ako 175 PLN dane, ktorá bola na úèet pripísaná, a to v pozícii, keï dôjde k prebytku splatnej dane. V bezprostrednej situácii mô¾e daòovník platiteµa DPH v ¹tvr»roènej objednávke èaka» 50% z dl¾nej sumy na obchodovanie a nie viac ako 350 PLN.