Fi kalna pokladnica novitus frigo ii

Ka¾dý podnikateµ, ktorý má pokladòu v jednoduchej spoloènosti, bojuje ka¾dý deò so vzdialenými problémami, ktoré tieto jedlá mô¾u vytvori». Rovnako ako v¹etky elektronické zariadenia, aj registraèné pokladne nie sú bez chorôb a niekedy sa pokazia. Nie v¹etci majitelia podnikov vedia, ¾e vo v¹etkých prvkoch, v ktorých sa register vykonáva pomocou registraèných pokladníc, by mal ma» iné zariadenie - samozrejme pre zlyhanie tohto kµúèa.

Absencia zálo¾nej pokladnice pri ïal¹om predaji tovaru alebo pomoci mô¾e vies» k ulo¾eniu pokút daòovým úradom, preto¾e zabráni po¹kodeniu predajného zoznamu v období poruchy hlavného zariadenia. Dokumenty ulo¾ené v pokladnici by mali obsahova» servisnú kni¾ku fi¹kálnej pokladnice. V tomto prípade nie sú v¹etky opravy vykonané len na zariadení, ale aj údaje o fi¹kácii pokladnice alebo výmene jej pamäte. Pri servisnej práci je potrebné zada» jedineèné èíslo, ktoré pokladníkovi doruèí daòový úrad, názov podniku a adresu priestorov, v ktorých sa pokladnica pou¾íva. V¹etky tieto správy sú potrebné pre úspech kontroly z daòového úradu. Akákoµvek zmena povedomia o registraènej pokladnici, jej oprava, sa riadi aj èinnos»ou ¹pecializovanej slu¾by, ktorú by mal ka¾dý podnikateµ vyu¾ívajúci registraènú pokladnicu podpísa». Èo je dôle¾ité - mali by ste informova» daòový úrad o akejkoµvek zmene slu¾by pokladníka. Predaj vo fi¹kálnych sumách by sa mal skonèi» nepretr¾ite a ak je registraèná pokladòa plná, je potrebné vymeni» pamä» za novú, ktorá má súèasne odèítanie pamäte. Èítanie pamäte registraènej pokladnice by pravdepodobne malo by» - aj keï je jej zmena, ale len autorizovanou osobou. Okrem toho je potrebné prácu ukonèi» v prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Od èítania fi¹kálnej pokladnice sa vyhotoví príslu¹ný protokol, ktorého kópia sa dostane na daòový úrad a zostáva na podnikateµovi. Tento protokol musí uchováva» spolu s ïal¹ími dokladmi pripojenými k pokladnici - jeho chyba mô¾e vies» k ulo¾eniu pokuty úradom.