Fakturaeny program fakturacie

Program fakturácie umo¾òuje vyda» iný spôsob fakturácie dokumentov v rýchlom, jednoduchom a usporiadanom systéme. Modul Comarch ERP Optima Invoices je veµmi slabý. S ním mô¾ete vyda» dokumenty v µubovoµnej mene.

Táto aplikácia existuje u v¹etkých, ktorí sú synchronizovaní s ostatnými modulmi systému Comarch. Mo¾nosti sú aktualizované v celej oblasti, èo zjednodu¹uje úètovníctvo. S dôrazom na funkènos» (mo¾nosti predaja a nákupu, online výmena dokumentov tento prvok rozhodne znamená najzaujímavej¹iu príle¾itos» na námestí medzi týmito druhmi materiálov.Dodatoèný nástroj, ktorý je urèený okno Predajná príle¾itos» predlo¾i» v¹etky dokumenty vz»ahujúce sa k rade a klientom. Toto je zvlá¹» cenovo dostupné rie¹enie pre úètovníkov. Tento nápad je navy¹e funkciou tlaèe. To v¹etko robí poriadok výrazne uµahèuje podnikanie alebo podnikanie a vytvára príjemnej¹iu prácu.Program Comarch ERP Optima Invoices je vynikajúci predov¹etkým pre mladé a stredné firmy, kde úètovné oddelenie nie je skvelé a µudia potrebujú poradenstvo a pomoc. Takáto akcia je teraz modulom faktúry ako sklad na registráciu a fakturáciu uµahèuje prácu µuïom a obmedzuje mo¾nos» chyby. Program vám umo¾òuje rýchlo vystavi» faktúry s ich okam¾itou korekciou a potlaèiteµnos»ou.Fakturácia Comarch Optima ERP faktúry vám umo¾ní: vystavovanie predajných faktúr a nákup, Fiscalization pre jednotlivcov, servis v¹etkých tr¾ieb v amerických dolároch a cudzích mien, vydávajúci korekciu podklady (korekcia mno¾stvo, dátumy, hodnota -providing, DPH, zµavu a tak ïalej. , nákup a predaj výbere tradièných spôsobov platby (bankovým prevodom, kompenzaèné, hotovos», ako aj pravidlá stanovené klientskeho softvéru a vedenie evidencie slu¾ieb a partnerov.