Ekonomicke programy

V súèasnej dobe takmer ka¾dý hos» na svete je smartphone. Ich nízka cena a dobrá dostupnos» z nich robili neoddeliteµného spoloèníka µudí. Najmä, ¾e ich praktickos» a malé rozmery znamenajú, ¾e tento typ mobilného telefónu je tie¾ braný ako mo¾nos» pre notebooky a tablety, najmä ak sme na ceste, a poèet a povinnos» na¹ej bato¾iny neumo¾òuje balenie ïal¹ieho nákladu. Niet divu, ¾e zákazníci s vá¹òou personalizujú svoje smartfóny týmto spôsobom, chodia s jedným kliknutím na najbli¾¹iu aplikáciu alebo s mo¾nos»ou dáva» bratom a priateµom fotografie, zá¾itky, dojmy ...

Aj pre cyklistov nie je ¾iadny nedostatok zaujímavých doplnkov k smartfónom, ktoré nielen¾e uµahèia pou¾ívanie bicyklov a umo¾nia rýchle zapoèítanie skúseností z ciest na sociálnom bývaní. Bicyklové aplikácie, ktoré sme na¹li, vám tie¾ umo¾nia rýchlo nájs» najpohodlnej¹iu cyklotrasu pre nás a podporova» vás pri strate trasy.

nutresin

Endomondo Sports Tracker - Endomondo je u¾ dlho obµúbený medzi ¹portovcami. Jeho výhodou je posledná, ktorá v reálnom èase meria vzdialenos», ktorú sme pre¹li, èas tréningu a poèet spálených kalórií. Aplikácia je k dispozícii, aby bola akceptovaná bezplatne prostredníctvom obchodu Google. Voliteµne si mô¾ete zakúpi» verziu PRO, ktorá nám umo¾ní vytvori» doplnok pre niekoµko nových pracovných miest.Google Maps - aplikácia po mnohých modifikáciách od výrobcu mô¾e pôsobi» ako plnohodnotná navigácia, ktorú je mo¾né pou¾i» aj v re¾ime offline a priateµské rozhranie vám umo¾òuje nastavi» správny typ cesty pre nás v závislosti od spôsobu dopravy (mo¾nos» nastavenia systému chôdze. , riadenie vozidla a jazda na bicykli. Tento dodatok zabezpeèí nielen to, ¾e obyèajne nájdeme ulièku pri dome, ale tie¾ nám uká¾e, kde sa nachádzajú najbli¾¹ie kaviarne alebo bary.Oprava bicykla - veµmi u¾itoèný doplnok v prípade, ¾e sa obávame, ¾e nebudeme schopní vymeni» bicykel v prípade mo¾ného po¹kodenia poèas jazdy. Preto je tu nepostrádateµná aplikácia, preto¾e nie sme minimálnymi technickými poznatkami. Jedinou nevýhodou aplikácie je jej ¹týl: dámy, ktoré nemajú anglický jazyk na zlatom stupni, mô¾u ma» problémy.

Vy¹¹ie uvedené aplikácie pre cyklistov sú len kvapkou do mora prísad pripravených v období dlh¹ieho alebo dlh¹ieho obdobia, vzhµadom na cyklistov. A pokiaµ je ich naplnenie zbytoèné, domnievame sa, ¾e in¹talácia troch vysoko vymenovaných mô¾e by» veµmi u¾itoèná pri ïal¹om pou¾ívaní bicykla.