Edesa slicer

Profesionálny krájaè chleba 612p je produktom spoloènosti Ma-Ga, ktorá je poprednou spoloènos»ou na trhu. Spoloènos» je dobre zavedená vo veµkosti a dlhoroèných skúsenostiach, èo by nemalo by» zanedbateµné pri výbere produktov. Model 612p je profesionálny tanier, ktorý vie jednoduché a pohodlné výrobky na plátky. Maximálna hrúbka týchto záplat mô¾e dosiahnu» a¾ 28 mm. Rezanie sa vykonáva iba za úèasti gravitácie, nie je potrebné ruène stlaèi» jedlo. Vïaka pou¾itiu ¹peciálnej tlakovej platne mô¾ete nakrája» jedlo na jednotlivý koniec bez toho, aby ste museli zanecha» trosky.

Materiály s najväè¹ou dokonalos»ouKrájaè bol vyrobený zo ¹peciálne vybraných materiálov, èo zaruèuje najvy¹¹iu trvanlivos» medzi podobnými zariadeniami viditeµnými na trhu. Pracovníci vy¹kolených pracovníkov dohliadali na myslenie a umenie stroja. Výrobky, z ktorých bol vyrobený krájadlo 612p, zabezpeèujú zachovanie najvy¹¹ích ¹tandardov èistoty. Èasti zariadenia, s ktorými majú v úmysle pristupova» s potravinami poèas pou¾ívania, sú vyrobené z obyèajnej nehrdzavejúcej ocele, ktorá roz¹iruje ich pevnos». Ostatné prvky sú vyrobené z eloxovaného hliníka.

bezpeènos»Motorizovaný systém riadenia motora je v tlaèidlá START / STOP, èo blokuje mo¾nos» spojenia kosaèa v chybných okamihoch, ako dôkaz po strate napájacieho zdroja a tie¾ jeho obnovenie. Krájaè je tie¾ vybavený ¹pecifickou blokádou, ktorú si kúpí pre obraz kàmneho stola, ale keï je v práci nulového nastavovacieho gombíka hrúbky rezu a pri nastavovaní stola v perspektíve pomocou gombíka.Pre bezpeènos» osôb, ktoré sedia na krájacom nástroji, je èepeµ 612p pevne zaistený ¹peciálnym krytom, ktorý zabraòuje náhodnému zraneniu poèas èistenia. Po ka¾dom pou¾ití by sa mali krájaè vyèisti» od potravín.