Dubaj ekonomicky rozvoj

Money Amulet

Podnikatelia, ktorí vy¾adujú predaj vo svojom svete, sú povinní ich písa», tak¾e sú povinní ma» k dispozícii pokladnicu. Pokiaµ ide o nové znaèky, suma, z ktorej sa objavuje povinnos» registrova» predaj prostredníctvom pokladníc alebo finanèných tlaèiarní, je dnes 20 000 PLN. Existujú dva spôsoby predaja zariadení na miestnom trhu.

Prijímame pokladnice a fi¹kálne tlaèiarne. Na prvý pohµad ich mo¾no oèakáva» takmer identicky. Predov¹etkým zdieµajú skutoènos», ¾e nákup pokladnice novitus bono je obµúbenej¹ím podnikom, preto¾e nepotrebuje poèítaèové pripojenie. Fiskálna tlaèiareò, ktorá pou¾íva ¹peciálny softvér, pracuje s poèítaèom, chce by» pripojená k nej, napríklad pomocou konektora USB. Príjem z fiskálnej tlaèiarne, preto¾e sa nelí¹i od pokladnice a má len doklad o kúpe. V prípade tlaèiarní je rozdelená iba metóda archivovania predaja. Namiesto druhého kotúèa majú tlaèiarne ¹peciálne zabudované pamä»ové karty na zhroma¾ïovanie údajov. Kombináciou fiskálnej tlaèiarne s poèítaèom mô¾ete získa» u¾itoèné funkcie od vlády, napríklad starostlivos» o predaj, vytváranie správ, prípravu vyhlásení, ako sú výrobky s nízkou rotáciou alebo mnoho predajcov. Je mo¾né kontrolova» jednotlivých pokladníkov, posúdi» ich výkon alebo èistotu a spoµahlivos».Ka¾dý príjem z fi¹kálnej tlaèiarne by mal by» poskytnutý in¹titúciám, daòové identifikaèné èíslo, èíslo príjmu, zoznam èlánkov spolu so sadzbou DPH, predajnou hodnotou, dátumom & nbsp; èíslo pokladníka a jedineèné registraèné èíslo.V posledných mesiacoch sa príjmy samozrejme týkajú µudí s národnou lotériou. Pokiaµ predtým nedostaneme doklady o kúpe od predajcov, teraz ka¾dý, kto je zapojený do remízy a chce vyhráva», dôkladne robí a vidí svoje príjmy v systéme. Sociálna akcia urèite prinesie zamý¹µané ovocie, pravdepodobne to bude aj u¾itoèný zvyk, aby sme si ponechali príjem.