Du evne zdravie pri praci

¥udská psychika je výnimoène príjemná a nie je odolná voèi vonkaj¹ím vplyvom, ako napr silné emócie, zranenia alebo traumatické zá¾itky. Bohu¾iaµ, v súèasných podmienkach bývania, vystavenie stresu nemo¾no vyhnú». Èo by sa malo urobi» na èo najdlh¹ie u¾ívanie dobrého du¹evného zdravia?

Ideálnym rie¹ením je psychoterapia. Toto je súbor techník, ktoré lieèia alebo uµahèujú lieèbu rôznych chorôb a problémov, ktoré majú zázemie v µudskej psychickej povahe. Èo je ïal¹ia psychoterapia z prísne lekárskej lieèby? Pou¾ité psychoterapeutické techniky sú zalo¾ené na interpersonálnom kontakte. Psychoterapia sa pou¾íva hlavne pri lieèbe neurotických porúch (tie¾ oznaèovaných ako úzkostné poruchy a porúch osobnosti. V úspechu, keï pacient nestratí utajovanú poruchu a chce niekoho pomôc», odporúèa sa vyu¾i» psychosociálnu poznámku.

Pred náv¹tevou psychoterapeuta stojí za to si uvedomi», aké ciele dosiahne v psychoterapii. Medzi jeho základné predpoklady patrí v prvom rade vplyv na zmenu správania a postojov pacienta a zvý¹enie jeho emocionálnych schopností, napr. Zvy¹ovanie sebaúcty, pomoc pri rie¹ení profesie alebo rôzne obavy, zvy¹ovanie úrovne sebakontroly, lep¹ie vytváranie medziµudských vz»ahov, zlep¹ovanie prezentácie s prostredím, rozvíja» zruènosti spolupráce a zlep¹ova» svoju vlastnú motiváciu vyu¾íva» akékoµvek aktivity.

Ponúkaná psychoterapia je kvalitná pomoc, ktorú mo¾no pou¾i» v akejkoµvek krízovej situácii. Ak bojujete s obvyklými zmenami nálady, rôzne obavy zasahujú do vá¹ho správneho fungovania, poci»ujete úzkos», ktorá vás nespôsobí zaspa», máte strach o udr¾anie svojej vlastnej alebo stabilnej alebo nízkej úrovne, nepáèi sa vám jednoduchá akcia, príïte k nám. Vïaka na¹im metódam sa vrátite do ¹»astného ¾ivota.