Definicia diagnozy

Kolposkopická diagnostika je zalo¾ená na interpretácii povrchu epitelu a cievneho obrazu. Prakticky nepostrehnuteµné detaily cervikálnej epiteliálnej oblasti, ktoré èasto rozhodujú o ¹pecifickej diagnóze, sa merajú vo frakèných èastiach milimetra a vaskulárny formát dôle¾itý na povrchu epitelu je mikrónovej veµkosti.

V klube so súèasnou aj tou najkraj¹ou kamerou, prená¹ajúcou obraz v najostrej¹ej forme, nie je ¹anca vidie» takéto prvky. Okrem toho, rôzne farby odtieòov èervenej a svetlej farby videné v prirodzenom obraze tohto obrovského prostredia urèujú ¹pecifické uznanie. Neexistuje to isté, keï pou¾ívate aj tú najlep¹iu video správu. Obrovské zvraty kolposkopického obrazu a ¹pecifického okolia, v ktorom sme nútení pozorova» obraz, neumo¾òujú pou¾itie zariadení, ktoré sú dobre zhroma¾dené v ïal¹ích odvetviach medicíny. Z dôvodu nedostupnosti je prevádzka zariadení veµmi »a¾ká. V zmluve s posledným aj lekárom kompetentným v pou¾ívaní kolposkopu, vo veµkých prípadoch neexistuje nádej na spoµahlivú diagnózu, musí by» tie¾ zalo¾ená na poznaní a iných predpokladoch.Optické kolposkopy, ktoré sú stále vybavené viditeµným tunelom, sú najvhodnej¹ím liekom pre kolposkopistov, vïaka optickému systému dúfame, ¾e budeme vykonáva» pozorovanie, ktoré umo¾ní presnú diagnostickú interpretáciu pozorovanej oblasti a pacient mô¾e vidie» obrazovku, alebo lekára alebo uèòa.V týchto èasoch, efektívny, ale u¾ pou¾itý kolposkop spåòajúce po¾adované ¹tandardy kvality aj pre va¹u vlastnú kanceláriu, rovnako ako pre verejnú nemocnicu mo¾no získa» za niekoµko tisíc zlotých, a vybavi» ju s víziou tunel mô¾e by» pripravený v akomkoµvek prvku pre mno¾stvo oscilujúce okolo pä» tisíc zlotých. Ak je to potrebné, je mo¾né zarobi» príli¹ málo peòazí, obnovi» staré, opotrebované kolposkopy a po takejto metóde fungova» ako iní. Kolposkop z prírodnej udalosti, mo¾no stiahnu» na èas» ceny, ktorú po¾adovali na nákup veµa neefektívne a nepresné video kolposkop.