Daoove registraene pokladnice

Na základe vyhlá¹ky ministra financií z 4. novembra 2014 o registraèných pokladniach niektorí poskytovatelia slu¾ieb èelili dileme, èi lep¹ou voµbou pre ich prácu je pokladnica alebo daòová tlaèiareò. Napriek tomu mnohí daòoví poplatníci, ktorí uskutoènili ekonomickú kampaò pre jednotlivcov, boli stiahnutí zo súèasného cieµa.

Pracovala ako mechanika automobilov, lekári, právnici, kaderníci, kozmetièky, vulkanizéry, ako aj µudia, ktorí ponúkajú stravovacie slu¾by. Prahová hodnota, ktorá uµahèuje registráciu elektronického obratu, je stále 20 000. Podµa ministra bude nové nariadenie umo¾òova» obmedzi» utajenie skutoèného objemu obratu pri súèasnom zní¾ení ¹edej zóny.Pokladnica sa lí¹i od tlaèiarne v tom, ¾e základná je úplne nezávislý nástroj, prevádzkovaný iba predávajúcim a odoslaný na vykonávanie v¹etkých druhov obchodných alebo servisných èinností. Jeho základ (PLU je získaný vo vnútri. Jedlo je trochu urèené pre poskytovateµov slu¾ieb, stredné a be¾né obchody. To mô¾e súèasne vykonáva» vo vý¹kových komerèných zariadeniach, ale existuje viac podporovaný systémový pokladník, ktorý funguje nezávisle alebo je súèas»ou predajného systému. Výhodou pokladníc sú tie¾ nízke nákupné náklady, ¹iroká ¹kála modelov, napríklad prenosné. Nevýhody v¹ak zahàòajú nedostatok prístupu k zásobám priamo z nástroja, neschopnos» vyu¾íva» komplexné systémy zliav a vystavovanie faktúr DPH.Fiskálna tlaèiareò Novitus bono nefunguje samostatne, musí by» pripojená k poèítaèu, tak¾e ak to naplánujeme, postaráme sa o to. Pou¾íva ho µubovoµný poèítaèový program, ktorý ho vedie pomocou rozhrania RS-232 alebo USB. Tlaèiarne sú primárne údaje pre celé maloobchodné re»azce s rozsiahlou databázou komodít (dokonca aj desiatky tisíc výrobkov. Ïal¹ie nevýhody týchto zariadení, pri ktorých sa zobrazuje rovnaký návrh na vystavenie faktúr s DPH a nový prehµad o inventári a chyby, sú dokonalé nákupné náklady a po¾adovaná poèítaèová kniha.