Bezpeenos v oblasti bozp

Najèastej¹ou príèinou nehôd je nedodr¾anie zdravotných a bezpeènostných predpisov a nadmerné spomalenie pri vykonávaní práce. Èasté ¹kolenia týkajúce sa zdravia a bezpeènosti zamestnancov odstraòujú veµa ¾ivota v ka¾dom vlastníkovi. Dôle¾ité je aj pou¾itie vhodných zariadení a nástrojov v oblasti bezpeènostného rizika a výnosov.

Ex zariadenia sú výrobky s dodatoèným oznaèením ochrany pred výbuchom pou¾ívané pre nástroje a ochranné systémy, ako aj ich podiely a prvky. Zariadenia s týmto pojmom sú obzvlá¹» dôle¾ité v pracovnom prostredí horáka, distribútora na èerpacej stanici, zamestnancov rôznych tovární a hasièov. Je dôle¾ité, aby osoby, ktoré sa podieµajú na nebezpeèenstve výbuchu, pou¾ívali na tento úèel dátové zariadenia. Normy pre tieto zariadenia pochádzali zo zavedenia smernice ATEKS do Poµska, èo je informácia o "novom prístupe", ktorý definuje po¾iadavky pre výrobcov, pokiaµ ide o odstránenie potenciálnych hrozieb pre výrobok pred jeho uvedením do prevádzky.Pou¾ívanie zlých zariadení, lacné náhrady ázijských znaèiek je poru¹ením noriem bezpeènosti a ochrany zdravia. Iba zariadenia s vy¹¹ie uvedenými normami PN-EN 60079 a PN-EN 13463 spåòajú po¾iadavky na ochranu pred výbuchom.Existuje veµa teplotných tried pre náradie a v¹etky sú spojené so zapálením alebo tavením urèitých látok. Tieto skupiny sú: T1 - 450 ° C, T2 - 350 ° C, T3 - 200 ° C, T4 - 135 °, CT5 - 100 °, CT6 - 85 ° C. Týkajú sa najmä zapálenia uhoµného prachu - 150 ° C, pri ktorom sú jedlá a¾ do teplotnej kategórie T4. Najvy¹¹ia teplota 450 ° C je urèená pre prístroje, v ktorých sa odstráni ukladanie jemných èastíc (napríklad zapeèatením alebo vetraním za predpokladu, ¾e v oznaèovaní zariadenia bude formulovaná urèitá maximálna povrchová teplota. Pamätajte, ¾e uhoµný prach je tie¾ sadze, preto v¾dy dodr¾iavajte normy týkajúce sa zdravia a bezpeènosti.