Bezdrotova daoova tlaeiareo

V plných obchodoch, aj na internete, ale aj v kaderníctve, kozmetike, zdravotníckych a iných salónoch, sa objavili pokladnice. A hoci mu¾i nemajú v¾dy vzia» so sebou potvrdenky vydané poskytovateµom slu¾ieb alebo obchodu s pokladnièným, úplne by mali dba» na to vzia» tlaèenú úètenku.

Ka¾dá po¹tová tlaèová fiskálna tlaèiareò má pre zákazníka funkciu tlaèe na potvrdenie a mo¾nos» vytlaèi» potvrdenie pre majiteµa pokladníka. Pou¾ívateµ pokladnice urèuje aj to, èi príjmy, ktoré sa majú zahrnú» do výkazov u daòového úradu, plánujú by» umiestnené na ïal¹om kotúèi v papierovej skupine, alebo mo¾no by mali by» pridelené iba na digitálnom médiu.

Úspech klienta je v prospech príjemcu pokladne. Skupina zákazníkov si s»a¾ujú, ¾e návrh zákona nie je potrebné ich za niè, to je druhý papier, ktorý hodi» vo chvíli, ale napriek tomu sa nepodarilo vyda» potvrdenie pre dr¾iteµov zákazníckej peòazí mô¾e da» mandát. Stále èastej¹ie finanèné úrady nasmerova» svojich µudí do obchodov, na stánku v obchodných podmienkach alebo k témam slu¾by, s cieµom overi», ¾e zákazník dostane potvrdenie. Je prípustné, ¾e príjemca bol vytlaèený doklad a zákazník ho nebral. Takéto príjmy by mali by» znièené. V prípade, ¾e návrh zákona bude schádza» na verejnom mieste, a zákazník bude môc» vyjs» z obchodu a zanechá pokladnièného výtlaèok zodpovedá dr¾iteµovi hotovosti, ktorá mô¾e by» ulo¾ená pokuta za nesplnenie vystaví daòový doklad k zákazníkovi.

Ministerstvo financií sa taktie¾ rozhodlo podpori» popularizáciu prijatia príjmov z pokladne zo strany zákazníkov. Na konci roka 2015 bola otvorená prijímacia lotéria, v ktorej sa mô¾e zúèastni» ka¾dý majiteµ daòového dokladu. Dr¾iteµ dokladu o nákupe, ktorý dokumentuje nákup materiálu alebo slu¾by v mno¾stve vy¹¹om ako 10 PLN, mô¾e vidie» jeho prijatie na lotériovom lístku, èíslo pokladnice, èíslo výtlaèku, s uvedením èísla a dátumu nákupu. My¹lienkou podujatia je odmeni» ¹»astné príjmy s cennými materiálovými cenami, ktoré sú raz za mesiac. Raz za ¹tvr»rok je uvedená aj ïal¹ia kategória vystavovateµov. Dr¾itelia takýchto osobitných príjmov, vydaných do tejto chvíle kaderníkmi a kozmetièkami a v súèasnosti lekárskou a zubnou slu¾bou, mô¾u tie¾ èerpa» ïal¹ie cenné ¹peciálne ceny.