Atoa c a katalog

Dlho oèakávaná jar prichádza. Tak¾e nielen mo¾nos» strávi» pár kilogramov navy¹e, ale aj zmeni» ¹týly vý¾ivy. Teplej¹ie poèasie nás vyzýva, aby sme opustili »a¾ko straviteµnú stravu zalo¾enú na tele a mlieènych výrobkoch a aby sme vyu¾ili zdravie ponúkané ¹alátmi.

vitamíny©aláty sú veµkou vitamínovou bombou. Poskytujú nám µudské prvky potrebné pre správnu prevádzku systému. Poliaci e¹te stále pamätajú na slabos», ktorá by sa dala hor¹ie dosiahnu» pri produktoch ¾ivoèí¹neho pôvodu. Preto je medzi na¹imi krajanmi veµa chorôb obehového systému. Koronárna choroba, ateroskleróza a hypertenzia sú jednou z dôle¾itých príèin smrti u star¹ích µudí. Èastej¹ie jes» ¹aláty a minimalizácia ¾ivoèí¹nych produktov minimalizuje riziko vy¹¹ie uvedených ochorení.

stráviteµnos»Zelenina je omnoho µah¹ie stráviteµná ako telo a mlieène výrobky. Oni sú menej v potravinovom programe, vïaka èomu sa po ich jedení cítime lep¹ie. Zelenina má zásaditú reakciu na rozdiel od mäsových výrobkov. Vïaka tomu nemajú problémy s pálenie záhy a hyperaktídou. Diéta zalo¾ená na stravovacích ¹alátoch je potom zdrav¹ia a bezpeènej¹ia pre tráviaci systém.

Jednoduchá prípravaPríprava ¹alátov nie je »a¾ká, najmä ak máme dostatok vybavenia. Elektrická zeleninová sekaèka to urobí veµmi rýchlo. Jediné, èo musíte urobi», je vybra» zeleninu, ktorú chcete dosiahnu», ¹alát, rozdrvi» ich pomocou stroja, mie¹a» a posypa» extraktom z citrónu. Poèas niekoµkých minút máme silné a kalorické jedlo.

kalorickáPred príchodom priateµských a teplých dní stojí za to strati» niektoré tukové tkanivo nahromadené poèas zimy. Najvhodnej¹ím spôsobom, ako získa» po¾adované èíslo, je pokraèova» v strave zalo¾enej na zelenine a ¹alátoch. Budete rýchlo zisti», ¾e to mô¾e by» chutnej¹ia moc z tradièných poµských problémov a bravèové kotlety. Aké dobré pripravi» lahodný ¹alát by nemal by» ¹pecialista v kuchyni. V¹etko, èo potrebujete, je predstavivos» a predstavivos». Zále¾í len na nás, z ktorých ingrediencií vytvoríme vlastný lahodný a silný ¹alát.