Atmosfericky tlak v anglietine

Cieµové dávkovaèe sa pou¾ívajú v zmysle tesne uzavieracích nádob na prach, ktoré sedia pod tlakom iným ako je atmosférický tlak. Cieµové dávkovaèe umo¾òujú vyprázdòovanie nádr¾í bez dekompresie. Podmienkou pre pou¾ívanie bunkových dávkovaèov je teplota nie vy¹¹ia ako 200 ° C a ¾iadna agresivita prachu.

Princíp èinnostiPrincíp bunkového dávkovaèa je pomerne jednoduchý. Prach zo zásobníka preteká vstupom a potom sa dodáva do buniek s krídlami hnacieho bubna. Dávkovaèe mô¾u by» vlo¾ené veµmi málo iným spôsobom. Mô¾u ma» tie¾ rozdielnu veµkos» vstupného a výstupného vstupu a okrem toho aj ïal¹iu pracovnú úèinnos», ktorá sa hodnotí v m3 za hodinu. Poèas objednávacieho obdobia bude potrebné poskytnú» oznaèenie dávkovaèa a po¾iadavku na teplotu prachu.

DC blokový dávkovaèJeden typ dávkovaèa je dávkovaè celkowy DC. Stál s názorom, uzavrel s kontinuálnym dávkovanie sypkých materiálov a pokuty. Konkrétne sa jedná o: obilniny, zrná obilnín, korenie, mlieko, korenie, cukor, soµ a filtraèná tekutina ako jednotka sa najèastej¹ie pou¾íva ako súèas» technologického zariadenia balenia, vá¾enie, meranie a pneumatická doprava ..

sèítanieNápoj s témou zariadenia pre rotaèný podávaè mô¾e by» elektrický box s menièom. Vïaka nim bude jednoduché nastavi» úèinnos» dávkovaèa pre danú výrobnú skupinu. Na realizáciu zariadenia sa odporúèa nehrdzavejúca alebo uhlíková oceµ. Modely vyrobené z nehrdzavejúcej ocele spåòajú v¹etky po¾iadavky na zdravé a urèené pre priemyselné aplikácie vrátane chemického odvetvia.