Abnormalny vyvoj tehotenstva

Prvé dni tehotenstva sú pre die»a najdôle¾itej¹ie. Potom sa v¹etky orgány a ¾ivotné rozmery rastú, v nasledujúcich mesiacoch stavu inej ¾eny, die»a prakticky nie je viac. Niet divu, ¾e lekári varujú budúce matky, ¾e najmä v posledných základných okamihoch svojho po¾ehnaného pohµadu by sa o seba postarali, sna¾ili sa ochorie» a lieèi» silné drogy, ktoré by mohli spôsobi» vá¾ne ¹kody ich budúcemu die»a»u. Je v¹ak známe, ¾e pôvod v dome po dobu deviatich mesiacov je »a¾ký, a nádcha a prechladnutie, zvlá¹» v èase slnovratu a vyjadrenie veµkých hormonálnymi zmenami u ¾eny je µahké »a¾ké sa vyhnú».

Po prvé, nemusíte paniku, keï si v¹imnete, ¾e poèas tehotnosti ste ochladení. S malou chrípkou sa moja matka veµmi dobre postará, nie je potrebná ¾iadna lekárska intervencia. Mali by ste v¾dy premý¹µa» nad skutoènos»ou, ¾e prijímanie opatrení v poète ¹tyroch mesiacov tehotenstva nie je veµmi vhodné. V takejto situácii stojí za to dôverova» starým efektívnym ¹týlom pre chlad na¹ich babièiek. Èaj s citrónom, medu a ¹»avy a malinového sirupu, cibuµou a cesnakom (hoci extrémne zlá v ¾iadnom prípade po¹kodi» plod, a tie¾ nám pomô¾e, a to bude zima v tý¾dni.

Na druhej strane, v priebehu prechladnutia v tehotenstve, musíte zhroma¾di» oveµa viac ako poèas zimy pred tehotenstvom. Preto¾e v prípade tehotenstva mô¾e by» lieèba µahkým zima a teèúcim nosom vylieèená metódou babièky, tak s pneumóniou (ktorá sa nám veµmi páèi, keï je na¹a imunita presne obmedzená tvarom a hormónmi bude teraz zlo¾itej¹ia.

Pokiaµ v¹ak ide o nepríjemné nádchy poèas tehotenstva, mnoho u¾itoèných prístupu by bolo vybudova» vdýchnutia vody so slanou doma alebo ¾alúdoèné kvapky, mäta pieporná, harmanèek alebo levanduµa. Èasto vyfúkajte nos, aby ste nevyluèovali sekréciu a okam¾ite zlikvidujte pou¾ité tkanivá. Mô¾ete tie¾ poskytnú» nosné kvapky, ktoré spôsobujú, ¾e nos je nároènej¹í, ale bude ¾iaduce, aby sa darèek dostal do teórie o de»och, preto¾e sú oveµa jemnej¹ie. Pamätajte v¹ak, ¾e ich nepou¾ívate dlh¹ie ako 3 dni.