Priprava na svadbu 2013

Plánovanie svadbyPre ka¾dého èloveka je svadobný deò dlhodobou skúsenos»ou. A nechcem to isté, èi sa zoberieme z dôvodu, alebo je to teda poµský najväè¹í sen. V poslednom okamihu som sa snil

Bezpeenos v oblasti bozp

Najèastej¹ou príèinou nehôd je nedodr¾anie zdravotných a bezpeènostných predpisov a nadmerné spomalenie pri vykonávaní práce. Èasté ¹kolenia týkajúce sa zdravia a bezpeènosti zamestnancov odstraòujú veµa ¾ivota v ka¾dom vlastníkovi. Dôle¾ité je

Uetovnik dopravnej spoloenosti

Úètovné zále¾itosti sú obzvlá¹» dôle¾ité v ka¾dej spoloènosti. Preto by sa mali èasto a dobre u¾íva», aby sa predi¹lo problémom. Bohu¾iaµ, preto¾e úètovníctvo by bolo zle vykonané, spoloènos» by rýchlo dostala

Hifi filtre

Ka¾dý deò, a to tak ako aj v praxi, prijmeme najrôznej¹ie vonkaj¹ie prvky, ktoré sú dôrazom na blízky osud a blaho. Okrem základných podmienok, ako je umiestnenie, teplota, vlhkos» a podobne,

Lodny textovy preklad

Preklad èlánku je dos» veµký. Ak potrebujeme prelo¾i» text, musíme nielen ma» "nauèené" slová a vety, ale aj znalosti mnohých výrazov, ktoré sú tak ¹pecifické pre v¹etky jazyky. Faktom je, ¾e

Metoda polyglot

Teraz sa budeme venova» niekoµkým slovám o jednom prekladovom procese, èo nie je najjednoduch¹ia vec, preto¾e to je veµmi teoretizujúce o nieèom, èo je po dlh¹iu dobu in¹tinktívne a nie je